موضوع این نمایشگاه (( میز و حجم کاربردی کوچک)) از سنگ ایرانی است.

در این سومین رویداد ابژه، هم‌چون گذشته از طراحان و هنرمندان مجسمه‌ساز دعوت شده تا با هنر و اندیشه ‌ی خود برای این پرسش پاسخی بیابند؛ چگونه یک شیئ مانند میز می‌تواند به مرکز تجمع افراد و پایگاهی برای گذراندن ساعات طولانی و فعالیت های مشترک تبدیل شود؟

(یکی از نمونه‌های قابل توجه این موضوع را می‌توان در فرهنگ دور کرسی نشستن در فصل‌های سرد سال در نقاط مختلف ایران دید).

طراحان دعوت شده از میان نسل‌های مختلف و حوزه‌های کاری مختلف انتخاب شده اند. هم‌چنین آثاری از میان آثار کارگاه آموزشی برگزار شده با همین موضوع برای نمایش برگزیده شده اند.

با هدف تمرکز و کشف پتانسیل‌های موجود در مواد، نمایشگاه سوم ابژه بر روی متریال سنگ متمرکز شده است و طراحان فراخوانده شده اند تا با فکر کردن به این متریال و بحث و نقد پیرامون آن، حوزه‌ی طراحی محصول را به تحرک بیش‌تر وا بدارند. موضوع تعامل انسانی که از موضوعات اصلی نمایشگاه است سعی دارد دامنه این حوزه را به موضوعات اجتماعی روز بگستراند، زیرا که ابژه معتقد است بی تفاوتی به زندگی اجتماعی به‌ویژه در زمانه پیچیده و چند وجهی کنونی به انزوای حوزه‌ی طراحی منجر خواهد شد.